Escuela - Szkoła

Słownictwo języka hiszpańskiego z zakresu "Szkoła". Znaleziono 36 słówek. Wybierz kategorię, która najbardziej Ci odpowiada i rozpocznij test. Przy każdym zestawie znajdziesz fiszki w formacie pdf. Wiecej słówek, z innych zakresów jest na stronie głównej.

Escuelas - Szkoły
escuela primaria szkoła podstawowa
escuela secundaria szkoła średnia
escuela superior szkoła wyższa
escuela del primer ciclo de secundaria gimnazjum
instituto liceum
escuela laboral zawodówka
escuela técnica technikum
universidad uniwersytet
estudios studia
instituto de segunda enseñanza szkoła ogólnokształcąca
Asignatura - Przedmioty szkolne
matemáticas matematyka
inglés język angielski
polaco język polski
francés język francuski
español język hiszpański
alemán język niemiecki
naturaleza przyroda
física fizyka
química chemia
geografía geografia
biología biologia
técnica technika
plástica plastyka
música muzyka
religión religia
historia historia
conocimiento por sociedad wiedza o społeczeństwie
(wos)
educación física wf
educación familiar wychowanie rodzinne
educación para seguridad edukacja dla bezpieczeństwa
(edb)
Evaluación - Oceny
sobresaliente celujący
muy bueno bardzo dobry
bueno dobry
aprobado dostateczny
suspenso niedostateczny
admisible dopuszczający