Química - Chemia

Słownictwo języka hiszpańskiego z zakresu "Chemia". Znaleziono 110 słówek. Wybierz kategorię, która najbardziej Ci odpowiada i rozpocznij test. Przy każdym zestawie znajdziesz fiszki w formacie pdf. Wiecej słówek, z innych zakresów jest na stronie głównej.

Elemento - Pierwiastki
hidrógeno wodór
litio lit
berilo beryl
helio hel
boro bor
carbono węgiel
nitrógeno azot
oxígeno tlen
flúor fluor
neón neon
sodio sód
magnesio magnez
aluminio glin
silicio krzem
fósforo fosfor
azufre siarka
cloro chlor
argón argon
potasio potas
calcio wapń
escandio skand
titanio tytan
vanadio wanad
cromo chrom
manganeso mangan
hierro żelazo
cobalto kobalt
níquel nikiel
cobre miedź
cinc cynk
chica gal
germanio german
arsénico arsen
selenio selen
selenio selen
bromo brom
criptón krypton
rubidio rubid
estroncio stront
lira lir
circonio cyrkon
niobio niob
molibdeno molibden
tecnecio technet
rutenio ruten
rodio rod
paladio pallad
plata srebro
cadmio kadm
de indio ind
estaño cyna
antimonio antymon
telurio tellur
yodo jod
xenón ksenon
cesio cez
bar bar
latano lantan
cerio cer
praseodimio prazeodym
neodimio neodym
illinium promet
samario samar
europio europ
gadolinio gadolin
terbio terb
una empresa c dyspoz
holm holm
erbio erb
tulio tul
iterbio iterb
lutecio lutet
hafnio hafn
tantalio tantal
wolfram wolfram
renio ren
osmio osm
iridio iryd
platino platyna
oro złoto
mercurio, azogue rtęć
talio tal
plomo ołów
bismuto bizmut
polonio polon
astat astat
radón radon
frans frans
radio rad
actinio aktyn
pista tor
protactinio proaktyn
uranio uran
neptunio neptun
plutonio pluton
americio ameryk
curio kiur
becquerel bekerel
californio kaliforn
einstein einstein
granjas ferm
mendelevio mendelew
nobel nobel
lorens lorens
ruthefort ruthefort
dubna dubn
seaborgio seaborg
bohr bohr
tiene has
meitner meitner