Religiones - Religie

Słownictwo języka hiszpańskiego z zakresu "Religie". Znaleziono 147 słówek. Wybierz kategorię, która najbardziej Ci odpowiada i rozpocznij test. Przy każdym zestawie znajdziesz fiszki w formacie pdf. Wiecej słówek, z innych zakresów jest na stronie głównej.

Religiones - Religie
budismo buddyzm
judaísmo judaizm
cristianismo chrześcijaństwo
islam islam
hinduismo hinduizm
catolicismo katolicyzm
protestantismo protestantyzm
anglicanismo anglikanizm
ortodoxia prawosławie
Libros religiosos - Księgi religijne
Biblia Biblia
Antiguo testamento Stary testament
Nuevo testamento Nowy testament
Corán Koran
Tipitaka Tipitaka
Vedas Wedy
Upanishads Upaniszady
Tora Tora
Talmud Talmud
Libros del nuevo testamento - Księgi nowego testamentu
Evangelio de San. Mateo Ewangelia św. Mateusza
Evangelio de San. Marcos Ewangelia św. Marka
Evangelio de San. Lucas Ewangelia św. Łukasza
Evangelio de San. Juan Ewangelia św. Jana
Hechos de los Apóstoles Dzieje Apostolskie
Epístola a los Romanos List do Rzymian
Primera Epístola a los Corintios Pierwszy List do Koryntian
Segunda Epístola a los Corintios Drugi List do Koryntian
Epístola a los Gálatas List do Galatów
Epístola a los Efesios List do Efezjan
Epístola a los Filipenses List do Filipian
Epístola a los Colosenses List do Kolosan
Primera Epístola a los Tesalonicenses Pierwszy List do Tesaloniczan
Segunda Epístola a los Tesalonicenses Drugi List do Tesaloniczan
Primera epístola a Timoteo Pierwszy List do Tymoteusza
Segunda epístola a Timoteo Drugi List do Tymoteusza
Epístola a Tito List do Tytusa
Epístola a Filemón List do Filemona
Epístola a los hebreos List do Hebrajczyków
Epístola de Santiago List św. Jakuba
Primera epístola de Pedro Pierwszy List św. Piotra
Segunda epístola de Pedro Drugi List św. Piotra
Primera epístola de Juan Pierwszy List św. Jana
Segunda epístola de Juan Drugi List św. Jana
Tercera epístola de Juan Trzeci List św. Jana
Epístola de Judas List św. Judy
Apocalipsis de San. Juan Apokalipsa św. Jana
Libros del antiguo testamento - Księgi starego testamentu
Libro de Génesis Księga Rodzaju
Libro de Éxodo Księga Wyjścia
Libro de Levítico Księga Kapłańska
Libro de Números Księga Liczb
Libro de Deuteronomio Księga Powtórzonego Prawa
Libro de Josué Księga Jozuego
Libro de Jueces Księga Sędziów
Libro de Rut Księga Rut
Primer Libro de Samuel Pierwsza Księga Samuela
Segundo Libro de Samuel Druga Księga Samuela
Primer Libro de los Reyes Pierwsza Księga Królewska
Segundo Libro de los Reyes Druga Księga Królewska
Primer Crónicas Pierwsza Księga Kronik
Segundo Crónicas Druga Księga Kronik
Libro de Esdras Księga Ezdrasza
Libro de Nehemías Księga Nehemiasza
Libro de Tobías Księga Tobiasza
Libro de Judit Księga Judyty
Libro de Ester Księga Estery
Primer Libro de Macabeos Pierwsza Księga Machabejska
Segunda Libro de Macabeos Druga Księga Machabejska
Libro de Job Księga Hioba
Libro de los Salmos Księga Psalmów
Proverbios Księga Przysłów
Eclesiastés Księga Koheleta
El Cantar de los Cantares Pieśń nad pieśniami
Libro de la Sabiduría Księga Mądrości
Libro del Eclesiástico Mądrość Syracha
Libro de Isaías Księga Izajasza
Libro de Jeremías Księga Jeremiasza
Libro de las Lamentaciones Lamentacje Jeremiasza
Libro de Baruc Księga Barucha
Libro de Ezequiel Księga Ezechiela
Libro de Daniel Księga Daniela
Libro de Oseas Księga Ozeasza
Libro de Joel Księga Joela
Libro de Amós Księga Amosa
Libro de Abdías Księga Abdiasza
Libro de Jonás Księga Jonasza
Libro de Miqueas Księga Micheasza
Libro de Nahúm Księga Nahuma
Libro de Habacuc Księga Habakuka
Libro de Sofonías Księga Sofoniasza
Libro de Ageo Księga Aggeusza
Libro de Zacarías Księga Zachariasza
Libro de Malaquías Księga Malachiasza
Navidad - Boże narodzenie
estrella gwiazda
vela świeca
trineo sanie
árbol choinka
decorar el árbol ubierać choinkę
Papá Noel, Santa Claus Święty Mikołaj
calcetín skarpeta
corona korona
bola bombka
reno renifer
pastor pastor, proboszcz
regalos prezenty
villancico kolęda
belen, pesebre szopka
angel anioł
muerdago jemioła
adviento adwent
ayuno post
cena de Navidad kolacja wigilijna
un plato vacío para desconocido pusty talerz dla nieznajomego
escama de pez rybia łuska
sopa de remolacha barszcz
arenque śledź
compota de frutos secos kompot z suszonych owoców, kompot z suszu
frita karp
compartir la oblea dzielić się opłatkiem
adornos navideños ozdoby świąteczne
luces światełka
elfos elfy
San José Święty Józef
Vírgen María Maria
Niño Jesús Dzieciątko Jezus
pastores pastuszkowie
Reyes Magos Trzej Królowie
incienso kadzidło
mirra mirra
oro złoto
Feliz Navidad Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
tarjeta navideña kartka bożonarodzeniowa
campana dzwonek
muñeco de nieve bałwan
Nochebuena Wigilia
Noche de Paz Cicha noc
Pascua - Wielkanoc
Semana santa Wielki tydzień
procesión procesje
capirote kaptury
( w kształcie stożka)
domingo de pascua niedziela wielkanocna
resurrección zmartwychwsatnie
huevos pintados malować jajka
recibir alimentos poświęcić potrawy
cordero pascual baranek wielkanocny
de conejo de pascua zajączek wielkanocny
opio makowiec
huevos jajka
cesta koszyk
Domingo de Ramos NIedziela Palmowa