Tiempo - Czas

Słownictwo języka hiszpańskiego z zakresu "Czas". Znaleziono 41 słówek. Wybierz kategorię, która najbardziej Ci odpowiada i rozpocznij test. Przy każdym zestawie znajdziesz fiszki w formacie pdf. Wiecej słówek, z innych zakresów jest na stronie głównej.

Meses - Miesiące
enero styczeń
febrero luty
marzo marzec
abril kwiecień
mayo maj
junio czerwiec
julio lipiec
agosto sierpień
septiembre wrzesień
octubre październik
noviembre listopad
diciembre grudzień
Días de la semana - Dni tygodnia
lunes poniedziałek
martes wtorek
miércoles środa
jueves czwartek
viernes piątek
sábado sobota
domingo niedziela
Horas - Godziny
hora godzina
menos mniej
cuarto kwadrans
medio pół
o a
(mówiąc o godzinie)
desde od
(przy określaniu czasu)
hasta do
Estación del año - Pora roku
primavera wiosna
verano lato
otoño jesień
invierno zima
Cuándo? - Kiedy?
nunca nigdy
a veces czasami
siempre zawsze
día dzień
hoy dzisiaj
mañana jutro
la mañana rano
la tarde popołudnie, wieczór
noche noc
temprano wcześnie
a menudo często